ข้อกำหนด และ เงื่อนไข นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่ม บริษัทพันนา และ กลุ่มบริษัทหยู่เจริณ หรือ อยู่เจริญกรุ๊ป (จากนี้เป็นต้นไปเรียกว่า “บริษัท”) ได้กำหนด “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” เนื่องจากบริษัทมุ่งมั่นที่จะควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการรั่วไหล การนำไปใช้และการถูกแก้ไขดัดแปลง ของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้ให้กับบริษัทไว้ เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ตามที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ เช่น การขอข้อมูล การโพสต์รูปภาพ การนัดหมาย การส่งข้อคิดเห็น สำหรับการสมัครเพื่อเป็นสมาชิกหรือการใช้บริการต่างๆ อาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งทางบริษัทตระหนักถึงการยอมรับในเรื่องการจัดการข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ทางบริษัท ต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์ของตนกับลูกค้าเพื่อสอดคล้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบในการจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เข้ารับการบริการ ในกรณีที่มีการใช้บริการของทางบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการ

 • การรับข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและอยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้ความยินยอมของลูกค้าในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในทางที่เป็นธรรมและตามกฎหมาย
 • การให้ความรู้แก่พนักงานในองค์กรในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เช่น การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดทำขึ้นและจะต้องไม่ดำเนินการให้เกิดการ สูญเสียหรือทำลาย แต่งเติมแก้ไข การรั่วไหลและอื่น ๆ และจะจัดการมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องที่จะทบทวนและปรับปรุงมาตรการที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยของการเก็บรักษาข้อมูล
 • ทางบริษัทจะปฏิบัติ ตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและพนักงานทุกคนจะต้องเข้าใจบรรทัดฐานและปฏิบัติตาม
 • ทางบริษัทจะมุ่งมั่นที่จะป้องกันของการรั่วไหลของข้อมูลภายใน ตามนโยบายการจัดการที่เข้มงวดของบริษัท ในกรณีที่มีการนำข้อมูลไปใช้และงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวนั้นให้กับภายนอก
 • เกี่ยวกับระบบการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ทางบริษัทจะตอบสนองอย่างถูกต้องเมื่อมีการร้องเรียนหรือขอคำปรึกษา
 • ทางบริษัทจะสร้างกลไกในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนั้นก็มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง หากมีการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามสภาวะแวดล้อมทางสังคม, จะมีการปรับปรุงที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็วได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เว้นแต่ บริษัท ระบุเป็นอย่างอื่น จะมีผลเมื่อบริษัทโพสต์บนเว็บไซต์ ทางบริษัท มุ่งมั่นที่จะรักษาการจัดการที่เหมาะสมและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทพันนา และ กลุ่มบริษัทหยู่เจริณ หรือ อยู่เจริญกรุ๊ป

1. ขอบเขตนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้ภายใต้เว็บไซต์ www.ucharoenestate.com และ เว็บไซต์อื่นๆ ในเครือบริษัท โดเมนย่อยหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและ/หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับเว็บไซต์ดังกล่าวที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านช่องทางของบริษัท ทั้ง offline และ online ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าชม หรือ ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน การใช้เว็บไซต์ของบริษัท หากท่านลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทผ่านทางบุคคลที่สาม เช่น Facebook, WeChat, Google, Line เป็นต้น ท่านจะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทและบริการอื่นๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ภายในแพลทฟอร์มในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้อาจมีการแสดงข้อกำหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในบริการ เพื่อให้ท่านอนุมัติก่อนการเข้าถึงบริการนั้นๆ

ทั้งนี้ ก่อนที่ท่านจะใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของเว็บไซต์นี้อย่างละเอียด ดังนั้น หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลในการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ขอให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยทันที แต่ทั้งนี้หากท่านใช้งานเว็บไซต์ต่อไป ให้ถือว่าท่านได้ยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของบริษัทแล้วทุกประการ

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ความยินยอมแก่บริษัท ในการดำเนินการจัดเก็บ ประมวลผล หรือนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ ประชาสัมพันธ์ และนำเสนอโครงการที่ลูกค้าอาจจะสนใจ หรือ กรณีการมีการจองออนไลน์ (Online Booking) บริษัทจะทำการจัดเก็บและใช้ข้อมูลที่จำเป็นในการออกเอกสารสำคัญสำหรับการทำรายการจอง
 • เพื่อจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลการใช้ สำรวจความคิดเห็นของลูกค้า รวมถึงการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท
 • ส่งให้แก่บุคคลที่สามหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัท เช่น กรณีที่ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ในการจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์ เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของทางเว็บไซต์ เป็นต้น ทางเว็บไซต์ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และ กำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ บริษัท
 • บริษัทจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ เป็นการใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น หรือ เป็นการเปิดเผยต่อบุคคลในบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัญญา หรือดำเนินการตามกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือได้รับความยินยอมจากท่าน

หมายเหตุ : นโยบายส่วนบุคคลนี้จะไม่ใช้กับข้อมูลซึ่งจะได้เปิดเผยหรือทำการส่งไปยัง

 • บริการอื่นๆนอกเหนือจากที่กำหนดในเว็บไซต์ของเรา เช่น สินค้าหรือบริการอื่นๆ ซึ่งดำเนินการโดยเราหรือบริษัทในเครือ ซึ่งไม่ได้ระบุโดยชัดแจ้งว่าอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายนี้
 • บริการของบุคคลที่สาม รวมถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งคุณอาจเข้าถึงโดยผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
 • บริษัท หรือองค์กร ซึ่งได้ทำการโฆษณาสินค้าหรือบริการในเว็บไซต์ของเรา

3. คำนิยาม

 • คำนิยามต่างๆ ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทพันนา และ กลุ่มบริษัทหยู่เจริณ หรือ อยู่เจริญกรุ๊ป ให้เป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 6 และนอกเหนือจากนั้น ได้แก่
 • คุ้กกี้ หมายถึง ข้อมูลที่ถูกวางในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ หลังจากคุ้กกี้ได้ถูกวางในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุ้กกี้จะเก็บหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้จนกว่าผู้ใช้จะปิดบราวเซอร์นั้น หรือจนกว่าผู้ใช้จะลบหรือปฏิเสธคุ้กกี้

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับ โดยทางตรงหรือทางอ้อม อันประกอบด้วย

 • ข้อมูลส่วนบุคคลกรณีเข้าชมเว็บไซต์ www.ucharoenestate.com และ เว็บไซต์อื่นๆ ในเครือบริษัท โดเมนย่อยหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและ/หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับเว็บไซต์ดังกล่าวที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านช่องทางของบริษัท ทั้ง offline และ online บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email address) ชื่อ (Name) ที่อยุู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ ( ZIP Code ) หรือ หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลกรณีสมัคร (Sign Up ) เพื่อสมัครสมาชิก หรืือ ใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์จะเก็บข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เช่น เพศ (Sex), อายุ (Gender), สัญชาติ (nationality), วันเกิด (Date of Birth) ,สถานภาพสมรส (Marital status) ,อาชีพ (Career) ,สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites), ความสนใจ (Interests) เช่น รูปแบบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ท่านสนใจ งานอดิเรก กิจกรรม Social Network ที่ใช้ประจำ กีฬา หรือการท่องเที่ยว , ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกผลิตภัณฑ์และการบริการ เช่น เหตุผลในการซื้อ หรือเลือกที่อยู่อาศัย งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้เปรียบเทียบ ความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ ,ข้อมูลการเข้าชมผลิตภัณฑ์และการบริการ ,หมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address) เป็นต้น
 • ข้อมูลซึ่งระบุตำแหน่งพื้นที่ของท่านขณะที่ใช้งานเว็บไซต์ กรณีที่ท่านเปิดการใช้งานระบบ GPS ให้ถือว่าท่านให้ความยินยอมกับบริษัทในการเก็บรวบรวมและประมวลผลตำแหน่งพื้นที่ของท่านขณะใช้งานดังกล่าว อย่างไรก็ตามถ้าท่านต้องการปกปิดข้อมูลนี้ ท่านสามารถติดตั้งโปรแกรมหรือปิดระบบ GPS บนโทรศัพท์มือถือของท่านได้
 • พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ โดยบริษัทมีสิทธิใช้คุกกี้ (Cookies) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล เช่น
  • หมายเลขไอพี (IP Address)
  • ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ที่ใช้ในการเข้าถึง
  • หน้าเว็บ (Web Page) ที่เข้าเยี่ยมชม
  • เวลาที่เยี่ยมชม
  • เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของบริษัท
 • ข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องให้ไว้แก่บริษัท และบริษัทสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ต้องขอความยินยอม ได้แก่
  • การให้ข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ สัญญา หรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลเพื่อเข้าทำสัญญา หรือ ข้อมูลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการให้แก่ท่าน ตามที่ท่านประสงค์ หรือที่บริษัทได้แจ้งไว้ต่อท่าน หรือมีผลอื่นใดตามกฎหมาย
  • การให้ข้อมูลที่เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การเก็บภาพของท่านในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เป็นต้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ซึ่งบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อน

4.2 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น หรือเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวมรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บข้อมูลของท่านโดยแปลงเป็นข้อมูลไม่ระบุตัวตนกรณีที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือโฆษณาอื่นที่ไม่ใช่ของบริษัท นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามที่เว็บไซต์นั้น ๆ กำหนด โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

4.3 วิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น

 • ผ่านช่องทางของบริษัท เช่น หนังสือเอกสาร หรือ เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวาจา ตามสถานการณ์ หรือ
 • ผ่านช่องทางของพาร์ทเนอร์/ผู้ให้บริการอื่น เช่น Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin, WeChat, Google, Line เพื่อการสร้างข้อมูลของท่าน (Profiles) หรือตัวแทน (Agent) เป็นต้น

4.4 ความสามารถของบุคคลในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากบุคคล ซึ่งกฎหมายจำกัดเรืื่องความสามารถของบุคคลในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล ลูกค้าที่มีความจำกัดเรืื่องความสามารถของบุคคล โปรดอย่าใช้บริการของบริษัท และอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ แก่บริษัท

หากท่านเป็นบิดามารดาของผู้เยาว์ที่มีอายุน้อยกว่าข้อจำกัด เช่น ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส หรือไม่มีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะทราบว่าบุตรของท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่บริษัท โปรดติดต่อบริษัท และสามารถขอใช้สิทธิของท่านได้

หากท่านเป็นผู้อนุบาลที่มีอำนาจกระทำการแทนคนไร้ความสามารถ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนไร้ความสามารถ โปรดติดต่อบริษัท และสามารถขอใช้สิทธิของท่านได้

ผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ โปรดติดต่อบริษัท และสามารถขอใช้สิทธิของท่านได้

5. สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิมีสิทธิในการได้รับการยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกนำไปประมวลผลหรือไม่ วัตถุประสงค์ในการประมวลผล ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล มีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากบริษัทได้ สามารถเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลที่ได้ให้ไว้ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ และสามารถตรวจสอบว่าบริษัทกำลังดำเนินการตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

5.2 สิทธิในการแก้ไขให้ถูกต้อง

เจ้าของสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้องตรงกับความจริง รวมถึงสิทธิในทำให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ สมบูรณ์ขึ้นโดยการให้ข้อมูลเพิ่มเติม 

5.3 สิทธิในการขอให้ลบข้อมูล

เจ้าของสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการแจ้งลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัท ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นเกี่ยวข้องต่อวัตถุประสงค์ที่ถูกจัดเก็บหรือประมวลผลอีกต่อไป หรือในกรณีที่ท่านถอนความยินยอม หรือในกรณีการประมวลผลนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

5.4 สิทธิในการถ่ายโอนข้อมูล

เจ้าของสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับของมูลของท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัทแบบเป็นรูปธรรม สามารถใช้ได้ทั่วไป และในรูปแบบที่สามารถใช้เครื่องมืออ่านได้ ท่านยังมีสิทธิที่จะถ่ายโอนข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลอื่นๆ และในการใช้สิทธิดังกล่าวนี้ ท่านมีสิทธิที่จะให้เราถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่นๆโดยตรงหากสามารถกระทำได้ทางเทคนิค
หมายเหตุ: บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งได้ถูกส่งต่อให้แก่บุคคลอื่น

5.5 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล หรือ จำกัดในการประมวลผล

เจ้าของสิทธิมีสิทธิที่จะคัดค้านในการประมวลผล หรือ จำกัดในการประมวลผลข้อมูลของคุณไม่ว่าเวลาใดๆ ก็ได้ หากคุณรู้สึกว่ามันส่งผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของคุณ

5.6 สิทธิถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา

เจ้าของสิทธิมีสิทธิถอนความยินยอมที่ซึ่งบริษัทได้รับความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ภายหลังจากการถอนความยินยอมดังกล่าว บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างเต็มความสามารถ หรือตามที่บริษัทได้แจ้งไว้ต่อท่านได้ ทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บข้อมูลไว้เพื่อการตรวจสอบการให้บริการแก่ท่าน หรือเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย โดยบริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นอีกต่อไป
หมายเหตุ : สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถดำเนินการตามสิทธิข้างต้นโดยแจ้งผ่านทางบริษัทโดยตรง โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำขอของท่าน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับคำขอดังกล่าว

6. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้า

มาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ แก้ไข หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้จัดเตรียมระบบเก็บฐานข้อมูล พร้อมนโยบาย และมาตรการการรักษาข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน

7. ข้อยกเว้นการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
7.1 ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วตั้งแต่เวลาท่านได้เปิดเผยข้อมูลให้บริษัท หรือถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยมิใช่ความผิดของบริษัท
7.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับความยินยอมจากท่านไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการอนุญาตโดยวิธีการอื่นใด
7.3 การเปิดเผยข้อมูลตามความจำเป็น เนื่องจากกระทำตามกฎหมาย คำสั่ง กฎข้อบังคับ คำสั่งศาล หน่วยงานของรัฐ หรือตามความจำเป็นอื่นใด

8. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บริการแก่ท่าน หรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ หรือ จนกว่าจะได้รับการติตต่อจากท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลว่า ไม่ประสงค์ให้บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป

9. การติดต่อบริษัท

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียนโปรดติดต่อทางบริษัท

บริษัท พันนาลิฟวิ่ง จำกัด
เลขที่110 ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม 10230
หมายเลขโทรศัพท์ : +66(0)2-538-7798
E-mail address : Info@ucharoenestate.com

( วันธรรมดาที่สามารถติดต่อได้ตามเวลา 08:30- 17:30 ยกเว้น วันเสาร์และวันอาทิตย์ วันหยุดราชการ )