เมื่อวัน ที่18 พฤษภาคม ที่ ผ่านดร.ชนฐนพค์ รุ่งโรจน์ธนกุล ผู้บริหาร อยู่เจริญเอสเตทส ได้เข้าร่วมงานของกาดโกโก้ ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
- ความรู้ เกี่ยวกับการบวนการเกษตรโก้โกในประเทศไทย 

- เปิดตัวศูนย์นวัตกรรมการวิจัย และพัฒนาโกโก้เพื่อความยั่งยืน

- แนวทางการพัฒนาธุรกิจเพื่อช่วยส่งเสริมเกษตรกรไทย